Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


 1. De algemene voorwaarden van GEMM bvba, met zetel te 2170 Merksem, Akkerbouwstraat 118 met ondernemingsnummer 0890.925.697. zijn van toepassing op de door haar uitgeschreven offertes, overeenkomsten en facturen. Deze voorwaarden primeren boven deze van de klant, behoudens andersluidend akkoord. Door het afleveren van de offerte en/of ondertekenen van de overeenkomst alsmede het ontvangen van de factuur, heeft de klant de mogelijkheid gehad kennis te nemen van deze voorwaarden en heeft de klant deze aanvaard.
 2. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van GEMM BVBA zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien zij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.
 3. Indien orders niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Naleveringen worden steeds met de volgende orders verzonden. Door enkele verstrekking van een order aan GEMM BVBA, aanvaardt de klantde toepasselijkheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 4. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz..., welke GEMM BVBA verstrekt in offertes en bestekken, zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van de aangeboden diensten/materialen. Het komt de klant toe om de technische fiche van het product op te vragen aan GEMM BVBA Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de klant niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.
 5. Alle aanbiedingen en levertijden zijn indicatief. GEMM BVBA zal trachten met alle middelen trachten de leveringstijden te realiseren, doch een overschrijding van de leveringstermijn schept in haar hoofde geen aansprakelijkheid. De overschrijding van de levertijd ontheft de klant echter niet van zijn verplichtingen.. Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft GEMM BVBA van iedere verplichting tot levering.
 6. De door GEMM BVBA uitgevoerde opmetingen worden uitgevoerd op basis van de door de klant verstrekte informatie.
 7. GEMM BVBA is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare en niet zichtbare gebreken voor de door haar geleverde goederen, noch voor schade veroorzaakt door deze goederen aan personeel of zaken van de klant of een derde. De in ontvangstname van de geleverde goederen dan wel het niet formuleren van een voorbehoud inzake dienstverlening door de klant impliceert de aanvaarding. Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen/ uitgevoerde presttaies te zijn ingediend op de zetel van de vennootschap. Zij ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal GEMM BVBA zulks kenbaar maken aan klant en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de klant te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoeding gebonden te zijn. In het geval van gebrekkige uitvoering, zal GEMM BVBA er zich toe verbinden de gebreken te verhelpen. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van GEMM BVBA  geschieden. GEMM BVBA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de  , o.m. omzetverlies en derving.  De schadevergoeding in hoofde van GEMM BVBA is beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.  In geen geval kan GEMM BVBA gehouden zijn tot schade, die door de aansprakelijkheidsverzekeraar conventioneel wordt uitgesloten.  De klant dient te voorzien in een ABR-polis.
 8. Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke klacht binnen vijf dagen na ontvangst aan GEMM BVBA werd geadresseerd. GEMM BVBA is niet gebonden door niet-tegensprekelijke vaststellingen uitgevoerd op de door haar geleverde goederen/producten.
 9. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van GEMM BVBA tot aan de volledige betaling van de prijs. In geval van niet tijdige betaling door de klant kunnen de geleverde goederen terstond door GEMM BVBA  worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. De klant is evenwel aansprakelijk voor de hem geleverde goederen, zelfs indien er nog geen eigendomsoverdracht plaatsvond ingevolge de volledige betaling. Hij/zij zal over de goederen dienen te waken als een goede huisvader en zal deze op zijn kosten dienen te verzekeren tegen alle mogelijke gevaren.
 10. Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke akkoordbevinding. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden verzonden.
 11. Het transport van de goederen is voor risico van de koper.
 12. Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities op de factuur en bij gebreke hieraan geldt de contante betaling. Na de vervaldag geldt 10% verwijlinteresten van het totaalbedrag en een schadebeding ten bedrage van 50euro. Indien de klant in gebreke is te betalen, is  GEMM BVBA  niet verplicht tot verdere levering en kan zij tot ontbinding van de overeenkomst besluiten deze schadevergoeding en interesten  vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de klant. Deze forfaitaire schadevergoeding is van rechtswege, zonder ingebrekestelling door de klant verschuldigd.  De gedingkosten, meer bepaald het verschuldigde rolrecht en de rechtsplegingsvergoeding behoren niet tot deze forfaitaire schadevergoeding.  GEMM BVBA gaat bij gebrekkige betaling over tot een gerechtelijke invorderingsprocedure, waarvan de kosten ten laste van de klant zijn.
 1. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is GEMM BVBA gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 2. De klant is niet gerechtigd, behoudens andersluidend akkoord, schuldvergelijking toe te passen tegenover GEMM BVBA of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens de algemene verkoopsvoorwaarden.
 3. Bij annulering van een order door klant is deze aan GEMM BVBA een schadevergoeding verschuldigd van minstens 25% op de overeengekomen prijs van het geannuleerde order, zonder gehoudenheid van GEMM BVBA enige schade aan te tonen.
 4. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 5. De prijzen van GEMM BVBA zijn steeds exclusief BTW en exclusief transportkosten. De transportkosten worden gerekend aan een forfaitaire en redelijke kilometervergoeding vanaf de zetel tot de werf en terug. Voor elke opdracht/project wordt een afzonderlijke prijs bepaald.  Indien de klant meerwerken aan GEMM BVBA opdraagt zal hij zulks schriftelijk doen. Deze meerwerken geschieden steeds in vrije prijsbepaling door GEMM BVBA.
 6. De klant staat in voor de coördinatie op de werf. De klant draagt op eigen risico zorg voor de voorziening van water, elektriciteit en bevestigt GEMM BVBA dat de haar opgedragen werkzaamheden regelmatig vergund zijn indien zulks noodzakelijk is. De klant draagt zorg voor de verkeerstechnische aspecten en alle administratieve aangelegenheden verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden.  In geen geval is GEMM BVBA aansprakelijk voor de schade aan ondergrondse kabels en leidingen. GEMM BVBA is geenzins aansprakelijk voor conceptuele fouten.
 7. Bvba GEMM heeft het recht om een administratieve kost aan te rekenen van 25euro, indien de klant zijn facturatiegegevens wenst te wijzigen/aan te passen.
 8. GEMM BVBA is gerechtigd om (een deel) van de opgedragen werken uit te besteden aan een derde aannemer bij wijze van onderaanneming. Indien GEMM BVBA optreedt als onderaannemer, beschikt zij zondermeer over een rechtstreekse vordering op de hoofdaannemer/opdrachtgever.

21.Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van  GEMM BVBA  gevestigd is, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, meer bepaald de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen en de Vrederechter van het kanton Deurne.

22.De klant heeft kennis genomen van de privacy-statement van GEMM BVBA en heeft deze aanvaard.