Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


 1. De algemene voorwaarden van GEMM bvba, met zetel te 2170
  Merksem, Akkerbouwstraat 118 met ondernemingsnummer 0890.925.697.
  zijn van toepassing op de door haar uitgeschreven offertes,
  overeenkomsten en facturen. Deze voorwaarden primeren boven deze van
  de klant, behoudens andersluidend akkoord. Door het afleveren van de
  offerte en/of ondertekenen van de overeenkomst alsmede het ontvangen
  van de factuur, heeft de klant de mogelijkheid gehad kennis te nemen van
  deze voorwaarden en heeft de klant deze aanvaard.
 2. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze
  verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van
  GEMM BVBA zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien zij
  deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.
 3. 3. Indien orders niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende
  deel voor nalevering genoteerd worden. Na leveringen worden steeds met
  de volgende orders verzonden. Door enkele verstrekking van een order
  aan GEMM BVBA, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze
  algemene verkoopsvoorwaarden.
  4. Afbeeldingen, maat- en gewicht opgaven, enz..., welke GEMM BVBA
  verstrekt in offertes en bestekken, zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld
  om een voorstelling te geven van de aangeboden diensten/materialen. Het
  komt de klant toe om de technische fiche van het product op te vragen aan
  GEMM BVBA Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de klant niet
  het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of
  schadevergoeding te eisen.
  5. Alle aanbiedingen en levertijden zijn indicatief. GEMM BVBA zal
  trachten met alle middelen trachten de leveringstijden te realiseren, doch
  een overschrijding van de leveringstermijn schept in haar hoofde geen
  aansprakelijkheid. De overschrijding van de levertijd ontheft de klant
  echter niet van zijn verplichtingen.. Overmacht hoe dan ook ontstaan,
  ontheft GEMM BVBA van iedere verplichting tot levering.
  6. De door GEMM BVBA uitgevoerde opmetingen worden uitgevoerd op
  basis van de door de klant verstrekte informatie.
  7. GEMM BVBA is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare en niet
  zichtbare gebreken voor de door haar geleverde goederen, noch voor
  schade veroorzaakt door deze goederen aan personeel of zaken van de
  klant of een derde. De in ontvangstname van de geleverde goederen dan
  wel het niet formuleren van een voorbehoud inzake dienstverlening door
  de klant impliceert de aanvaarding. Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na
  ontvangst van de geleverde goederen/ uitgevoerde prestaties te zijn
  ingediend op de zetel van de vennootschap. Zij ontheffen de klant niet van
  de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de
  verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond
  blijken, zal GEMM BVBA zulks kenbaar maken aan klant en daarbij het
  recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te
  nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de
  klant te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige
  andere of meerdere schadevergoeding gebonden te zijn. In het geval van
  gebrekkige uitvoering, zal GEMM BVBA er zich toe verbinden de
  gebreken te verhelpen. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming
  van GEMM BVBA geschieden. GEMM BVBA is nooit aansprakelijk
  voor indirecte schade van de , o.m. omzetverlies en derving. De
  schadevergoeding in hoofde van GEMM BVBA is beperkt tot hetgeen de
  aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. In geen geval kan GEMM BVBA
  gehouden zijn tot schade, die door de aansprakelijkheidsverzekeraar
  conventioneel wordt uitgesloten. De klant dient te voorzien in een
  ABR-polis.
  8. Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij
  normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke
  klacht binnen vijf dagen na ontvangst aan GEMM BVBA werd
  geadresseerd. GEMM BVBA is niet gebonden door niet-tegensprekelijke
  vaststellingen uitgevoerd op de door haar geleverde goederen/producten.
  9. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en
  onvervreemdbaar bezit van GEMM BVBA tot aan de volledige betaling
  van de prijs. In geval van niet tijdige betaling door de klant kunnen de
  geleverde goederen terstond door GEMM BVBA worden teruggevorderd
  zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. De klant is
  evenwel aansprakelijk voor de hem geleverde goederen, zelfs indien er
  nog geen eigendomsoverdracht plaatsvond ingevolge de volledige
  betaling. Hij/zij zal over de goederen dienen te waken als een goede
  huisvader en zal deze op zijn kosten dienen te verzekeren tegen alle
  mogelijke gevaren.
  10. Goederen worden alleen teruggenomen na schriftelijke
  akkoordbevinding. Alle goederen, welke retour, dan wel ter reparatie
  worden toegezonden, dienen franco te worden verzonden. 11. Het transport
  van de goederen is voor risico van de koper. 12. Betalingen dienen te
  gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities op de factuur en bij
  gebreke hieraan geldt de contante betaling. Na de vervaldag geldt een
  rentevoet van 10% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum op het
  openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet
  betaling zal u een aangetekend schrijven ontvangen waarvoor 80€ wordt
  aangerekend. Indien de klant in gebreke is te betalen, is GEMM BVBA
  niet verplicht tot verdere levering en kan zij tot ontbinding van de
  overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en
  retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de klant. De
  kosten in het kader van een buitengerechtelijke/gerechtelijke invordering
  van niet betaalde facturen worden begroot op 15% van de door de
  verschuldigde som. Deze 15% betreft een forfaitaire schadevergoeding die
  dient ter vergoeding van de kosten inzake aanleg dossier, raadpleging van
  een incassokantoor, raadpleging van een advocaat, opstart van een
  gerechtelijke procedure. Deze forfaitaire schadevergoeding is van
  rechtswege, zonder ingebrekestelling door de klant verschuldigd. De
  gedingkosten, meer bepaald het verschuldigde rolrecht en de
  rechtsplegingsvergoeding behoren niet tot deze forfaitaire
  schadevergoeding. GEMM BVBA gaat bij gebrekkige betaling over tot
  een gerechtelijke invorderingsprocedure, waarvan de kosten ten laste van
  de klant zijn.
  13. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een
  verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
  omstandigheden, is GEMM BVBA gerechtigd de overeengekomen prijs
  dienovereenkomstig te verhogen.
  14. De klant is niet gerechtigd, behoudens andersluidend akkoord,
  schuldvergelijking toe te passen tegenover GEMM BVBA of diens
  rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering
  volgens de algemene verkoopsvoorwaarden.
  15. Bij annulering van een order door klant is deze aan GEMM BVBA een
  schadevergoeding verschuldigd van minstens 25% op de overeengekomen
  prijs van het geannuleerde order, zonder gehoudenheid van GEMM BVBA
  enige schade aan te tonen.
  16. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het
  verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van
  rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  17. De prijzen van GEMM BVBA zijn steeds exclusief BTW en exclusief
  transportkosten. De transportkosten worden berekend aan een forfaitaire
  en redelijke kilometervergoeding vanaf de zetel tot de werf en terug. Voor
  elke opdracht/project wordt een afzonderlijke prijs bepaald. Indien de
  klant meerwerken aan GEMM BVBA opdraagt zal hij zulks schriftelijk
  doen. Deze meerwerken geschieden steeds in vrije prijsbepaling door
  GEMM BVBA.
  18. De klant staat in voor de coördinatie op de werf. De klant draagt op
  eigen risico zorg voor de voorziening van water, elektriciteit en bevestigt
  GEMM BVBA dat de haar opgedragen werkzaamheden regelmatig
  vergund zijn indien zulks noodzakelijk is. De klant draagt zorg voor de
  verkeerstechnische aspecten en alle administratieve aangelegenheden
  verbonden aan de uitvoering van de werkzaamheden. In geen geval is
  GEMM BVBA aansprakelijk voor de schade aan ondergrondse kabels en
  leidingen. GEMM BVBA is geenszins aansprakelijk voor conceptuele
  fouten.
  19. GEMM BVBA is gerechtigd om (een deel) van de opgedragen werken
  uit te besteden aan een derde aannemer bij wijze van onderaanneming.
  Indien GEMM BVBA optreedt als onderaannemer, beschikt zij zonder
  meer over een rechtstreekse vordering op de
  hoofdaannemer/opdrachtgever.
  20.Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel
  van GEMM BVBA gevestigd is, zijn bevoegd om kennis te nemen van
  eventuele geschillen, meer bepaald de rechtbank van eerste aanleg
  Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtbank van koophandel
  Antwerpen, afdeling Antwerpen en de Vrederechter van het kanton
  Deurne.
  21.De klant heeft kennis genomen van de privacy-statement van GEMM
  BVBA en heeft deze aanvaard.